Spanyol Ahora (Godó Emese Egyéni Vállalkozó) tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke alapján a Spanyol Ahora (Godó Emese Egyéni Vállalkozó) a továbbiakban: Adatkezelő az érintettek részére az egyéni vállalkozás tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok kezelése kapcsán az alábbi tájékoztatást adja.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI, A SZEMÉLYES ADAT ÉS AZ ÉRINTETT FOGALMA
Az adatkezelő neveSpanyol Ahora (Godó Emese Egyéni Vállalkozó)
SzékhelyeApartado de correos nº1024 12006 Castellón de la Plana Castellón, Spanyolország
Telefonszám+34 655 90 19 74
Adatvédelmi dokumentumok elérhetőségewww.spanyolahora.com

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti személyes adatkezelések Érintettjei azon természetes személyek, akik a www.spanyolahora.com honlapon regisztrálnak az online gyakorlófeladatokhoz való hozzáférés érdekében. Érintett továbbá akinek a digitalizált kurzusokon való részvétel céljából kezeli az egyéni vállalkozó a személyes adatait, továbbá azok, akik feliratkoznak a havonta kiküldött hírlevélre.

 1. AZ ADATKEZELÉSI FOLYAMAT LEÍRÁSA, AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A www.spanyolahora.com egy igen sokrétű oktatási céllal készült weboldal, melynek elsődleges célja, hogy a spanyol nyelvtanulás élvezetes formában, ugyanakkor bármikor bárki számára könnyen elérhető legyen. Attól függően, hogy az érintett csak látogató a honlapon, feliratkozik vagy regisztrál, különböző szolgáltatások válnak elérhetővé a számukra. Feliratkozás és regisztráció esetén csak a nevet és az email címet kell megadnia az érintettnek. További személyes adatok kezelése szükséges azonban, ha az Érintett valamelyik kiadványt megrendeli, mert ebben az esete a név és az email cím megadásán túl az adatkezelőnek a lakcímre is szüksége van, hogy a megrendelt terméket postai úton kézbesíteni lehessen részére. Abban az esetben, ha az Érintett ÁFÁ-s számlát igényel, szintén további személyes adatok kezelése szükséges (személyi igazolványszám, lakcím, telefonszám).

Az érintett mind látogatóként, mind feliratkozóként, mind regisztrált tagként hozzáfér az ingyenesen letölthető nyelvtani gyakorlófeladatokhoz, PDF-ekhez, illetve a havonta meghirdetett élőben tartott interaktív spanyol órákra, tanfolyamokra is teljesen szabadon tud jelentkezni. A meghirdetett időpontokban lehetőség nyílik tehát bármelyik témára bármilyen szinten jelentkezni, továbbá letölthető az ingyenes PDF-ek bármelyike.

A feliratkozásért a feliratkozó egy letölthető igekártya csomagot kap ajándékba emailben PDF formában, illetve szintén e-mailben megkapja az összes marketingtartalmú emailt.

Az online gyakorlófeladatokhoz, illetve a digitalizált kurzusokhoz a hozzáférés csak regisztráció útján lehetséges, hiszen a név és az email cím megadása a feltétele, hogy bárhonnan, bármikor be tudjon lépni az érintett az oldalra és hozzá tudjon férni a feladatokhoz.

Az adatkezelés elsődleges célja a regisztráció, a kapcsolattartás, a direkt marketingtartalmú anyagok küldése (a www.spanyolahora.com oktatási tevékenységével kapcsolatos újdonságokról, akciókról, kedvezményekről, új workshopokról, új tanfolyamokról, új online gyakorlófeladatokról, új digitális kurzusokról, kiadványokról), valamint bármelyik vásárlást követően az úgynevezett egyszerűsített számla (régi nyugta) elküldése.

A váráslás Stripe felületen történik, így a vásárláshoz szükséges kártyaadatokat a Spanyol Ahora honlapján nem kell megadni, ezen adatok a honlapon nem lesznek tárolva, az adatkezelő tehát kártyaadatok tekintetében nem válik adatkezelővé.

Az adatkezelő számára a különböző termékek megvásárlása után Stripe felületen csak a név az email cím, és az ország válik láthatóvá. Célja:

A név és az email cím minden vásárlás esetén szükséges, hogy az egyszerűsített számlával a fizetési visszaigazolást megkapja az Érintett.

Az élő órák, tanfolyamok Zoom felületen kerülnek megtartásra. Az Érintettnek a óra megkezdése előtt be kell jelentkeznie a Zoom felületre. A bejelentkezés a meghívó birtokában a Zoom felületen regisztráció nélkül is lehetséges. Az Érintettnek azonban tudatában kell lennie, hogy a résztvevők igazolása céljából az Adatkezelő a csatlakozást követően kérheti az Érintett teljes nevét. Azzal is tisztában kell lennie az Érintettnek, hogy az interaktív órán résztvevők létszáma 3-6 főig terjed, így az Érintett másokkal fog részt venni egy virtuális közösségben.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

 1. AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK BEMUTATÁSA, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelés megnevezése és céljaAz adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) vagy e) pontja esetén a pontos jogszabályhely megjelölése)A kezelt személyes adatok köreAz adatkezelés időtartama
Az ingyenes szókártya PDF megküldése, valamint direkt marketing üzenetek küldése a www.spanyolahora.com oktatási tevékenységével kapcsolatos újdonságokról, akciókról, kedvezményekről, új interaktív órákról, új tanfolyamokról, új online gyakorlófeladatokról, új digitális kurzusokról, kiadványokról.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.név, e-mail címA hozzájárulás visszavonásáig megőrizzük, de legfeljebb az üzenetküldő szolgáltatás megszűnéséig.
Regisztráció a honlapon, hogy a digitalizált kurzusokhoz valamint az online gyakorlófeladatokhoz való hozzáférés elérhető legyenGDPR 6. cikk (1) b) pontja, szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesnév, e-mail címa szerződés megszűnését követően (30 nap) legkésőbb 60 nappal törlésre kerülnek. Az esetleges igény érvényesítésével összefüggésben 5 év a Ptk. 6:21-6:25. elévülés § alapján.
A workshopok, tanfolyamok résztvevőinek beazonosítása abból a célból, hogy az órához tartozó ZOOM meghívót ki lehessen küldeni nekiGDPR 6. cikk (1) b) pontja, szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.név, e-mail címa szerződés megszűnését követően (30 nap) legkésőbb 60 nappal törlésre kerülnek.
A kiadványok megvétele, a megrendelt termék kiszállításaGDPR 6. cikk (1) b) pontja, szerződés teljesítésenév, e-mail cím, lakcímA kiszállított termék átvételét követő legkésőbb 60 napig megőrizzük Az esetleges igény érvényesítésével összefüggésben 5 év a Ptk. 6:21-6:25. elévülés § alapján.
A Stripe felületen történő sikeres vásárláshoz szükséges adatokGDPR 6. cikk (1) b) pontja, szerződés teljesítése név, email cím, országA kiszállított termék átvételét követő legkésőbb 60 napig megőrizzük Az esetleges igény érvényesítésével összefüggésben 5 év a Ptk. 6:21-6:25. elévülés § alapján.
Sikeres vásárlás esetén egyszerűsített számla megküldéseGDPR 6. cikk (1) c) pontja, jogszabályi kötelezettség teljesítésSzámviteli törvény szerinti adatok, számlázási email-cím (amennyiben eltér a regisztrációkor megadott e-mail-címtől), számla sorszámaSzámlázási adatok: Adatkezelő a szolgáltatás kapcsán kibocsátott elektronikus számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165–169. §- aiban foglaltaknak megfelelően és időtartamig, valamint • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77–78. § és 202. §-a szerint az utolsó számla kibocsátását követően 8 évig köteles megőrizni.
Az Érintett kérésére ÁFÁ-s számla megküldéseGDPR 6. cikk (1) c) pontja, jogszabályi kötelezettség teljesítésSzámviteli törvény szerinti adatok, számlázási email-cím (amennyiben eltér a regisztrációkor megadott e-mail-címtől), számla sorszáma, lakcím, telefonszám, személyi igazolványszámSzámlázási adatok: Adatkezelő a szolgáltatás kapcsán kibocsátott elektronikus számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165–169. §- aiban foglaltaknak megfelelően és időtartamig, valamint • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77–78. § és 202. §-a szerint az utolsó számla kibocsátását követően 8 évig köteles megőrizni.
 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik:

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembe vételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Minden módosítással járó adatkezeléssel kapcsolatos Felhasználói és a Szolgáltató által végzett művelet naplózásra kerül. Az adatok egyéb fizikai adathordozóra nem kerülnek másolásra.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket az alábbiak szerint üzemelteti:

 1. ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS
Adatfeldolgozó megnevezése:Intuit Mailchimp
Adatfeldolgozó címe:The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 EE. UU.
 1. AZ ÖN (ÉRINTETT) JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK RENDJE:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az általa megadott elérhetőségen az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ön, mint Érintett a lenti jogait az alábbi elérhetőségeken tudja gyakorolni:

Írásban:

‒ levélben: az adatkezelő címére, apartado de correos nº1024, 12006 Castellón de la Plana, Castellón, Spanyolország

‒ elektronikus úton (e-mail): az adatkezelő e-mail-címére spanyol.ahora@gmail.com

Az Ön tájékoztatáshoz való joga

Az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az Érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat Érintettek rendelkezésére bocsátani:

a) az Adatkezelő neve, elérhetőségei, képviselője;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) a személyes adatok címzettjei;

f) a személyes adatok tárolásának időtartama;

g) az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja-e továbbítani a személyes adatokat;

h) tájékoztatás az Érintettet megillető jogokról;

i) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásához való jogról;

j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e;

l) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben az Érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal.

Ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően az alábbi információkat:

 1. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg, a tájékoztatási kötelezettségnek nem kell eleget tenni, amennyiben:

Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelő részéről arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közli vagy közölni fogja az Adatkezelő, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte az Adatkezelő, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve az milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Az Ön helyesbítéshez, kiegészítéshez való joga

Az Ön erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Ön törléshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje.Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyikből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

A törlési kérelem nem teljesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) fűződő joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak közül valamelyik teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, helyettük azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt – akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést – az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti Ön például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy azokat az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

Az Ön tiltakozáshoz való joga

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja:

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Ön adathordozhatósági joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törlés jogát. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az Ön hozzájárulásának visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön jogorvoslati joga

Az Adatkezelő megkeresése

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve az előző pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén – teljesíthessük.

Az Adatkezelő az Érintett előző pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy az előző pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti az Adatkezelő 1.) pontban felsorolt elérhetőségein.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Ha Ön úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül –, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím:1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon:+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu) – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Adatkezelő a jogainak az érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).