Spanyol Ahora (Godó Emese Egyéni Vállalkozó) tevékenységhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF)

Hatályos: 2023 december 15-től visszavonásig és/vagy módosításáig

Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, mely a módosítást követő napon lép érvénybe. A módosításról emailben kap értesítést a Felhasználó.

A szolgáltatáshoz való hozzáféréshez a Felhasználónak törvényes nagykorúnak kell lennie, vagyis be kell töltenie a 18. életévét. 18 éven aluli személyek szüleik vagy törvényes képviselőik felügyelete mellett vehetik igénybe a szolgáltatást, és rájuk a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Felhasználó a www.spanyolahora.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a spanyol Királyi Törvényerejű Rendelet 2014. évi 3. Fogyasztóvédelmi Törvény1 alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Szolgáltatás igénybevétele esetén a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók a felekre nézve, azonban a Szolgáltató egyéni módon, az ÁSZF-től eltérő feltételekben is megállapodhat a Felhasználóval (a továbbiakban: Egyedi megállapodás), mely rendelkezések az ÁSZF rendelkezéseivel szemben előnyt élveznek. Az Egyedi megállapodásban nem részletezett kérdésekben azonban az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló spanyol Királyi Törvényerejű Rendelet (Real Decreto Legislativo) 2002. évi 34. törvény 23. cikke2 értelmében elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal összes tartalma, beleértve az online gyakorlófeladatok, az interaktív órák anyaga, a digitalizált tartalom, valamint a letölthető PDF-ek és kiadványok minden formában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogát (szellemi tulajdonát) képezi, mellyel a Szolgáltató jogosult rendelkezni, bármely módon történő felhasználás, többszörözés, terjesztés, hasznosítás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélye és egyedi megállapodás útján történhet, elsősorban ellenérték fejében. Felhasználás engedélyezési esetén is jogosult a Szolgáltató a szerzői jogról szóló spanyol Királyi Törvényerejű Rendelet (Real Decreto Legislativo) 1996. évi 1. törvény3 rendelkezései alapján a szerzői mű integritásának védelmére, nevének feltüntetésére, továbbá nyilvánosságra hozataláról való rendelkezésre. Jelen ÁSZF önmagában semmilyen felhasználási jogot nem keletkeztet a Felhasználó számára, a jogosulatlan felhasználásokkal szemben a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint felléphetA honlap látogatójaként tehát Ön vállalja, hogy annak tartalmát nem másolja le, nem reprodukálja semmilyen formában, nem módosítja, nem adja el, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásban engedélyt ad. A szerzői joggal (szellemi tulajdonnal) való visszaélés büntetőjogi következményeket is vonhat maga után.

A honlap látogatójaként Ön vállalja, hogy:

– annak tartalmát nem másolja le, nem reprodukálja, nem rögzíti semmilyen formában

– annak tartalmát nem módosítja, nem adja el, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásban felhatalmazza

– elfogadja, hogy a felhasználóneve személyes és át nem ruházható, egynél több személy általi használata egyidejűleg egyértelmű veszteséget okozva a Szolgáltató számára

– A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1. Szolgáltatói adatok: 


2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A webáruházban a Vásárlók az alábbi termék-, illetve szolgáltatástípusokat tudják megvásárolni: 

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. 

3. Az általános szerződési feltételek elfogadása 

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Visszaigazoláskor az ÁSZF feltételeinek elfogadását követően a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Felhasználó között.  

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház bizonyos szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem, de továbbra is hozzáférhet az ingyenesen letölthető anyagokhoz.

4. A szolgáltatás igénybevétele 

5. Regisztráció 

6. A megrendelések feldolgozása, szállítási határidők 

7. A digitalizált termékekhez való hozzáférés

8. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja 

A megrendelt termék, szolgáltatások fizetésének módja bankkártyás fizetés. Minden termék Stripe felületen kerül kifizetésre, a kiállított számlát a Fogyasztó az általa megadott email címre kiküldve kapja meg a vásárlást követő 48, de legkésőbb 72 órán belül.  A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben euróban történik. Nem euróban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából euróra váltást a vásárló kártyakibocsátó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet. Az átváltási költségek a Szolgáltatóra semmi esetben sem háríthatók át.

A webáruházunk által kapott megrendeléseket (könyvek, kiadványok) futárszolgálat futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9 – 17 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják az átvételt. A szállítási díj az Amazon weboldalán kerül kifizetésre a termék megrendelésekor.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A futárszolgálat útján kézbesített termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Áruházunk működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

9. Az elállás joga 

10. Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatás elérhetősége folyamatos és zavartalan lesz, illetve azt sem áll módjában garantálni a szerveren tárolt adatok nem kerülnek elvesztésre, a kereskedelmi tevékenység nem kerül megszakításra az alábbi esetekben:

Ily módon az Fogyasztó vállalja, hogy ezeket a körülményeket ésszerű keretek között viseli, és lemond a Szolgáltató tevékenységétől független meghibásodásból, hibából eredő és a szolgáltatás igénybevételéért fennálló szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősségének követeléséről.

A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget a szolgáltatás Fogyasztó általi nem hatékony és rosszhiszemű használatából eredő hibákért vagy károkért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti kommunikáció hiányából eredő következményekért sem, ha ez a megadott e-mail nem megfelelő működéséből vagy a Fogyasztó által megadott adatok hamisságából ered.

11. Panaszok intézése 

A Szolgáltatót a konfliktus megoldásában együttműködési kötelezettség terheli.

12. Egyéb rendelkezések 

————————————————————————————————————–

  1. Számú Melléklet 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta  
(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:   Spanyol Ahora (Godó Emese Egyéni Vállalkozó) (Apartado de correos nº1024, 12006, Castellón de la Plana, Castellón, Spanyolország; +34 655 90 19 74; spanyol.ahora@gmail.com) 
Termékvisszaküldés címe: Apartado de correos nº1024, 12006, Castellón de la Plana, Castellón, Spanyolország) 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében1:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja2:  

Rendelés azonosítószáma: 

Az érintett termék(ek) neve, címe: 

Darabszáma: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása:  
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

1Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megnevezése. 

2A megfelelő rész jelölendő.

1 (Real Decreto Legislativo, Ley 3/2014, de 27 de marzo, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)

2 (Real Decreto Legislativo, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico, artículo 23)

3 (Real Decreto Legislativo, Ley 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legalesvigentes sobre la materia)

4 (Real Decreto Legislativo, Ley 3/2014, de 27 de marzo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) artículo 102

5 „El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.”

Lépjen kapcsolatba velünk
Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy panasza van, forduljon hozzánk:
E-mailben: spanyol.ahora@gmail.com